Back

Избор на консултант за подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по проект „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор” по Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000 екв. ж” на Оперативна програма „ Околна среда” 2007-2013 г.

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка: "Избор на консултант за подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по проект „Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор” по Процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10000 екв. ж” на Оперативна програма „ Околна среда” 2007-2013 г.".

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документация: 16:00 часа на 16.08.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 23.08.2012 г.

На настоящата страница се осигурява пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Отговори на въпроси - 2600-5544/17.08.2012 г.

***

Публикувано на 04.10.2012 г.

Отварянето на ценовите оферти на участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на Възложителя, ще се състои на 05.10.2012 г. от 14:00часа в СО, ул. „Париж” № 3, заседателна зала №109, I-ви етаж.