Back

Доставка на техническо оборудване: включващо доставка на нови транспортни средства и нови съдове за отпадъци за реализирането на Пилотен Проект за въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от източника, в два района на Столична община – Овча Купел и Кремиковци, които понастоящем не ползват услугата разделно събиране на отпадъците

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка: ”Доставка на техническо оборудване: включващо доставка на нови транспортни средства и нови съдове за отпадъци за реализирането на Пилотен Проект за въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от източника, в два района на Столична община – Овча Купел и Кремиковци, които понастоящем не ползват услугата разделно събиране на отпадъците”.

Цена на Документацията за участие – 12 лв. с ДДС.

Срок за получаване: 16:00 часа на 20.08.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 30.08. 2012 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

***

Отговори на въпроси - 1

***

Публикувано на 19.10.2012 г.

Отварянето и оповестяването на Ценовите предложения /плик с предлагана цена/ на участниците, чиито оферти отговорат на изискванията на Възложителя за откритата процедура (Процедурата е открита с Решение № РД-09-03-69/01.08.2012 и вписана в Регистъра на ОП с № 00087-2012-0052), ще се отварят на 22.10.2012 г. от 15.00 ч. в „зала №3” на ет.1 на ул.Московска № 33.