Back

Дейности за информация и публичност за проект „Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София”, във връзка с изпълнение на сключен договор А 10-13-14/10.02.2012 г. между ръководителя на управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г.

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка: Дейности за информация и публичност за проект „Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София”, във връзка с изпълнение на сключен договор А 10-13-14/10.02.2012 г. между ръководителя на управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г.".

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване: 16:00 часа на 29.08.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 05.09.2012 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

***

Публикувано на 5.11.2012 г.

Отварянето на ценовите офертите на Участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъде на 09.11.2012 г., ул. „Париж” 3, зала №109, от 10:00 часа.