СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения (НИДНОЛЗ).

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения (НИДНОЛЗ).

 1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
 • на хартиен носител: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община Относно: Обществени консултации по приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения (НИДНОЛЗ);
 • по електронен път: на ел. поща: o.lyutakov@sofia.bg на вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община
  Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения (НИДНОЛЗ).
 1. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.
 2. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 31.08.2021 г. до 30.09.2021 г. включително.
 3. Съдържание на документацията:
 1. 1. Доклад с рег. № СОА21-ВК66-7977/26.08.2021 г.;
 2. 2. Проект на Решение;
 3. 3. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения;
 4. 4. Оценка на въздействието.                                  
 1. Координати за връзка: Огнян Лютаков – гл. юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“ и Георги Георгиев – гл. юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“, тел. 02 – 981-10-39, e-mail: o.lyutakov@sofia.bg
 2. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.