ПРИКЛЮЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА  2007 – 2013

Изграждане на четири главни канализационни колектора на територията на район "Овча купел"

Цел на проекта: Подобряване на инфраструктурата, качеството на околната среда и социално-битовите условия за жителите на района, повишаване дела на населението, включено към канализационната система в Столична община и създаване на предпоставки за икономическо развитие на района. ...

Изграждане на пет главни канализационни клона в квартал „Суходол” и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи по трасетата им

Цел на проекта: Подобряване на околната среда и качеството на живот, чрез разширяване/рехабилитиране на водопроводната мрежа на територията на кв. "Суходол", изграждане на канализационни клонове и повишаване обхвата на услугите по отвеждане и пречистване на битови отпадъчни води. ...

Изграждане на Дубльор на Ляв Владайски колектор

Цел на проекта: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора. Изпълнени дейности: Проектът включва дейности за изграждане на продължение на съществуващ Ляв Владайски канализационен колектор до Десен Какачки...

Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница” – II етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров"

Цел на проекта: Подобряване на околната среда и качеството на живот, чрез разширяване/рехабилитиране на ВиК мрежата, подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора. Изпълнени дейности: Изградена е нова...