ПРИКЛЮЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"  2007 – 2013
Back

Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на Столична община и район "Витоша"

Цел на проекта:
Оптимизиране и подобряване на организацията на администрацията в Столична община и р-н „Витоша“

Изпълнени дейности:
В рамките на проекта е осъществен функционален анализ на административните структури на Столична община и на район „Витоша“, чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ в държавната администрация и Наръчника за нейното прилагане.
Анализът е извършен в периода септември 2013 г. – февруари 2014 г. и включи следните основни етапи:

  • Етап 1: Планиране и подготовка на функционалния анализ
  • Етап 2: Провеждане на функционалния анализ
  • Етап 3: Приключване на функционалния анализ
  • Етап 4: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението.

В изпълнение на препоръките от Функционалния анализ са изготвени:

  • Нов устройствен правилник на район „Витоша”
  • Инструкции за деловодната дейност и документооборота на район „Витоша”
  • Обновени и допълнени са електронните образци на формуляри и бланки на електронната страница на район „Витоша”
  • Изготвени са нови вътрешни правила на дирекциите „Протокол и публични прояви” и „Европейски програми и проекти” на Столична община.

В рамките на проекта е организирано обучение за представители на администрацията на Столична община и район „Витоша” за представяне на работния вариант на Функционния анализ и плана за действие.
В мероприятието взеха участие и представители на останалите райони, които ще могат да използват част от препоръките на финансовия анализ в своите райони.

Стойност на проекта: 71 097 лв. (100% БФП)

Период на изпълнение: януари 2013 – юли 2014

Брошура 1

Брошура 2

Брошура 3