Back

"Някои организации насаждат страхове, както при завода за боклук"

30.11-06.12.2018 г., стр. 34

Йоана Христова, зам.-кмет по екология на Столичната община

Мислите ли, че Столичната община адресира адекватно страховете на гражданите, свързани с инсталацията?

О Към инсталацията ще се изгради система за непрекъснат мониторинг на цена 6.4 млн. евро.

Въздухът ще е в реално време в интернет и на табло пред „Топлофикация". Дори и да няма достатъчно доверие в институцията, аз смятам, че тази публичност която ще се даде ще успокои хората. Навремето по същия начин се говореше как Заводът за боклук ще изтрови софиянци, а в момента той работи, там ходят и студенти, и деца от училища и делегации от чужбина. Ако си спомним назад във времето какво се е случвало, то е копи-пейст на това, което се случва в момента по отношение на насаждане на някакви страхове.

Направена ли е оценка за въздействието върху здравето на гражданите?

О Има решение по ОВОС, което казва, цитирам по памет: изграждането на инсталацията няма вероятност да окаже значително въздействие върху здравето на хората. Вероятно в хода на представянията през 2015 г. това не е било комуникирано достатъчно широко. Когато имаме новата инсталация с 4-степенна очистка на димните газове, кумулативният ефект от работата на ТЕЦ-а ще изрезултира именно в по-ниските нива на ФПЧ, намалението е с 9.6%. Каква е готовността на „Топлофикация" да обяви избор на изпълнител?

В момента поръчките за избор на изпълнител както за инженер, така и за ЕРС контрактора, се подготвят и би следвало в началото на следващата година да бъдат обявени.

Кога ще бъде завършена инсталацията?

Инсталацията трябва да бъде завършена пред 2023 г. най-късно. В състояние ли ще е дружеството да изплаща заемите си?

Когато се кандидатства по такъв голям проект пред ЕК, има поредица от изисквания за партньора, едно от които е да се докаже, че това не е предприятие, което е в затруднено положение. Към датата, когато ще заработи инсталацията, дружеството ще спестява между 15 и 18 млн. евро, само от това, че няма да закупува 65 млн. куб.м газ по прогнозни цени. А средната цена, която ще бъде изплащана по кредита с този лихвен процент, е доста ниска. Целият финансово-икономически анализ показва, че „Топлофикация" би могла да покрива своите разходи по кредита. Има ли вероятност „Топлофикация" да бъде приватизирана?

Не мога да коментирам тема, която не стои на дневен ред. Има ли опасност заводът за МВТ да не може да произведе достатъчно RDF, за да захрани инсталацията?

Прогнозите за поетапното натоварване на завода са базирани на различни фактори: от една страна, нарастване на населението, от друга страна, повишаване на благосъстоянието на това население, така че през определена година RDF да стигне тези 180 хил. тона, за които говорим. Всички разработени модели ни водят към тези цифри.