Title Publish Date
Инвестиционно предложение за: „Разширение обхвата на дейността на площадката за рециклиране на отпадъци от пластмаси”, находяща се в част от поземлен имот с идентификатор 35239.6109.2, м. „През Искър”, с. Казичене, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „МАКС РЕСАЙКЛИНГ” ООД 12.08.2022
Решение № 516 на Министерския съвет от 22.07.2022 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2“ за обект „Железопътна линия София – Пловдив“, железопътен участък „София – Елин Пелин“ по проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в землището на с. Казичене 11.08.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на нова площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства ИУМПС, като на нея ще се извършват процеси по сортиране и събиране по видове на отделните годни за повторна употреба авточасти” в с. Яна, „Стопански двор”, район „Кремиковци”, с възложител „ГАЛА АУТО” ЕООД 11.08.2022
Министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2“ за обект „Железопътна линия София – Пловдив“, железопътен участък „София – Елин Пелин“ по проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в землището на с. Казичене, Столична община 11.08.2022
Инвестиционно предложение на Столична община за: „Склад за събиране и съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, маслени филтри, абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества” в район „Младост”, с възложител „ОМНИКАР – БГ” ЕООД 10.08.2022
В сила от 15.09.2022 г. наименованието на 141. ОУ „Народни будители“ се променя на 141. ОУ „Стоян Омарчевски“ 02.08.2022
Решение № 660 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в с. Плана на територията на Район „Панчарево“ 01.08.2022
Решение № 659 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на продължение на улица в с.Бистрица, Район „Панчарево“ 01.08.2022
Решение № 658 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в с. Волуяк, с имената „Божур“, „Дива лоза“, „Ливадина“, „Канатица“, „Розета“, „Голям маказ“, „Елбетица“ и „Бабица“ 01.08.2022
Решение № 657 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на продължения на вече именувани улици в Район „Студентски”, м. „Малинова долина“ 01.08.2022