Back

Столична община и Басейнова дирекция „Дунавски район” съобщават за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел: Водоснабдяване за други цели, в т.ч. противопожарни нужди

 

Съобщение

На основание чл. 62а, ал. 1 от ЗВ и постъпило Заявление вх. № РР-02-484/29.12.2021 г. в БДДР, гр. Плевен, Столична община и Басейнова дирекция „Дунавски район” съобщават за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, с цел: Водоснабдяване за други цели, в т.ч. противопожарни нужди.