Back

Заседание № 24 на ОССП (№ 3 / 2013) / 12.06.2013 г.

Дневен ред:

  1. Обсъждане на предложения за продължаване договорите за ползване на социални услуги на лица, настанени в Центровете за временно настаняване на територията на Столична община.
  1. Разглеждане на проект „Шанс за щастливо бъдеще”, компонент 2: разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 г. по ОП „РЧР”
  2. Разни.

Място на провеждане: Залата в дирекция „Социални дейности”, бул. „Мария Луиза” № 88, ет. 5

Дата на провеждане: 12.06.2013 г.

Начален час: 11:30