Back

Заседание № 23 на ОССП (№ 2 / 2013) / 29.04.2013 г.

Дневен ред:   

  1. Предложения за изготвяне на Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Столична община за 2014 г. в изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на Столична община за периода  2011 - 2015 г.
  2. Разглеждане на искания от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, изложени в писмо до Столична община.  
  3. Разни  

Място на провеждане: Залата в дирекция „Социални дейности”, бул. „Мария Луиза” № 88, ет. 5

Дата на провеждане: 29.04.2013 г.

Начален час: 10:00