СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-10786/14.12.2020 г. относно приемане на Наредба за управление на общинските жилища на Столична община


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за управление на общинските жилища на Столична община
 

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: Силвия Христова – общински съветник, Ботьо Ботев – общински съветник, Иван Таков – общински съветник, Владислав Панев – общински съветник, Борислав Иванов – общински съветник, Борис Бонев – общински съветник и Дончо Борбалов – зам.-кмет на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-10786/14.12.2020 г. относно Приемане на Наредба за управление на общинските жилища на Столична община

По електронен път:

 • На електронна поща: rgrigorova@sofia.bg
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег.  № СОА20-ВК66-10786/14.12.2020 г. относно Приемане на Наредба за управление на общинските жилища на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 60 (шестдесет) дни – от 23.12.2020 г. до 22.02.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. Доклад с рег. № СОА20-ВК66-10786/14.12.2020 г. относно Приемане на Наредба за управление на общинските жилища на Столична община
 2. Проект на решение;
 3. Проект на Наредба за управление на общинските жилища на Столична община (Приложение № 1 към приложения Проект за решение)
 1. Доклад за частична предварителна оценка на въздействието

5. Координати за връзка:

 • Росица Григорова – главен експерт в дирекция „Секретариат на СОС“
 • Електронна поща: rgrigorova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Получени предложения и становища от: