Title Publish Date
Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с основни дейности: „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“, „Общностна работа“, „Застъпничество и посредничество“ на частен доставчик, на територията на Столична община с адрес: гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 48А 09.05.2022
Район "Младост" обявява конкурс за "старши експерт" в отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване, култура и спорт“ 05.05.2022
Район „Изгрев“ обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване" 30.04.2022
Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – седмична грижа“ с основни дейности „Резидентна грижа“ и „Информиране и консултиране“ на частен доставчик, на територията на Столична община с адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. "Гюешево" – "Хайдут Велко" 27.04.2022
Столична община обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ с основни дейности „Дневна грижа“; „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; “Обучение за придобиване на умения“ и „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ на частен доставчик, на територията на Столична община с адрес: гр. София, район „Възраждане“, ул. "Гюешево" – "Хайдут Велко" 27.04.2022
Район “Нови Искър” обявява конкурс за длъжността "юрисконсулт" в отдел УОСЖФРКТД на СО – район “Нови Искър” – 1 щатна бройка 20.04.2022
Столична община обявява кампания за провеждане на текущ подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 05.04.2022
Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ 04.04.2022
Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ 04.04.2022
Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Устройство на територията, геодезия и кадастър“ 04.04.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document