Title Publish Date
Район „Люлин” обявява вакантни места за длъжността: главен експерт (4 бр.) в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" 26.01.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт (организация и контрол) – 1 работно място, в дирекция „Образование”, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ 25.01.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Инженерна инфраструктура и топлоенергетика“, дирекция „Строителство” към направление „Обществено строителство“ 25.01.2022
Столична община обявява кампания за провеждане на текущ подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 21.01.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 работни места, в дирекция „Аварийна помощ и превенция“, направление „Кмет на Столична община” 20.01.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Управление на водни обекти, земи и гори“ към дирекция „Околна среда“ 20.01.2022
Район „Изгрев” обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси" 17.01.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на общинска детска градина – 8 (осем работни места), към дирекция „Образование”, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности” 17.01.2022
Район “Красно село” обявява подбор по мобилност за длъжността старши юрисконсулт към отдел „Правно обслужване и човешки ресурси“ в район “Красно село” 17.01.2022
Район "Слатина" търси да назначи служител на длъжност главен специалист в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 14.01.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document