СЪОБЩЕНИЕ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 година.

1. Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител: деловодството на Столична община, ул. "Московска" № 33
По електронен път: на следните e-mail адреси: rnoeva@sofia.bg и mnestorova@sofia.bg.

2. Форма на обществената консултация:

Писмена консултация

3. Период на консултацията:

30 (тридесет) дни

Дата на откриване: 21.11.2019 г.
Дата на приключване: 21.12.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

Доклад, Приложения към доклада и Проект на решение

5. Вносители: 

Йоана Христова, зам.-кмет на Столична община и
Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община

6. Лице за контакти: 

Ренета Ноева-Истилянова и Мария Несторова

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички постъпили становища и коментари ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.
 ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА:

Група на Демократична България в СОС (публикувано на 20.12.2019 г.)
Ивайло Попов (публикувано на 23.12.2019 г.)
Петко Цветков (публикувано на 23.12.2019 г.)
Тома Белев (публикувано на 23.12.2019 г.)
Боряна Хрисимова (публикувано на 23.12.2019 г.)
 СПРАВКА за отразяване на становища относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 година

Публикувано на: 27.12.2019 г.