СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Проект на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за периода 2020 – 2022 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за периода 2020 – 2022 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Проект на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за периода 2020 – 2022 г.  

- по електронен път:

На ел. поща: snezhana.yancheva@sofia.bg или чрез системата на Контактния център на Столична община (call.sofia.bg)
На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Проект на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за периода 2020 – 2022 г.  

2. Форма на обществената консултация:
Писмени консултации.

3. Период на консултацията:
30 (тридесет) дни – от 17.06.2020 г. до 16.07.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4789/17.06.2020 г. 

4.2. Проект на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за периода 2020 – 2022 г.

4.3. Проект на решение на Столичния общински съвет за приемане на Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за периода 2020 – 2022 г.

4.4. Мотиви

4.5. Предварителна оценка на въздействието

5. Координати за връзка:
Снежана Янчева – старши експерт в дирекция „Образование“, тел.: 02/846 70 39, ел. поща: snezhana.yancheva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:
https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.