СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Проект на Правила за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в училищата на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Проект на Правила за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

- по електронен път:

На ел. поща: d.ugrenova@sofia.bg или чрез системата на Контактния център на Столична община (call.sofia.bg)
На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Проект на Правила за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 17.09.2020 г. до 17.10.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

Доклад с рег. № СОА20-ВК66-7500/15.09.2020 г., Проект на решение, Мотиви и Предварителна оценка на въздействието относно приемане на Правила за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

5. Координати за връзка:

Даниела Угренова – главен експерт в дирекция „Образование“, тел.: 02/846 70 39, ел. поща: d.ugrenova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:
https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.