УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане и утвърждаване на Устройствен правилник на Общински културен институт „Театър София” и отмяна на действащия Устройствен правилник, приет с Решение № 51/23.05.2001 г. на Столичен общински съвет.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

    гр. София, пл. "Славейков" № 4, на вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура"
    Относно: Приемане и утвърждаване на Устройствен правилник на Общински културен институт „Театър София”

- по електронен път:

    На ел. поща: dko_so@mail.bg
    На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура"
    Относно: Приемане и утвърждаване на Устройствен правилник на Общински културен институт „Театър София”

2. Форма на обществената консултация:
    Писмени консултации

3. Период на консултацията:
    30 (тридесет) дни – от 04.07.2018 г. до 04.08.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

    4.1.  Доклад с рег. № СОА18-КИ18-208-(1)/22.06.2018  г. относно Приемане и утвърждаване на Устройствен правилник на Общински културен институт „Театър София” и отмяна на действащия Устройствен правилник, приет с Решение № 51/23.05.2001 г. на Столичен общински съвет
    4.2. Проект на решение
    4.3. Проект на Устройствен правилник на Общински културен институт „Театър София”, внесен със Заявление № СОА18-КИ18-208/06.06.2018 г.

5. Координати за връзка:
    Биляна Балева – юрисконсулт на дирекция "Култура", тел.: 02/987-28-27, ел. поща: dko_so@mail.bg

6. Място на публикуване на отговори:
    https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.