Публикувано на 04.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 136 по Протокол № 30/06.04.2017 г., доп. с Решение № 639 по Протокол № 40/28.09.2017 г., изм. с Решение № 756 по Протокол № 43/09.11.2017 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 136 по Протокол № 30/06.04.2017 г., доп. с Решение № 639 по Протокол № 40/28.09.2017 г., изм. с Решение № 756 по Протокол № 43/09.11.2017 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Обществени консултации по Проект на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 136 по Протокол № 30/06.04.2017 г., доп. с Решение № 639 по Протокол № 40/28.09.2017 г., изм. с Решение № 756 по Протокол № 43/09.11.2017 г.;

- по електронен път:

на ел. поща: e.ilieva@sofia.bg

на вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Обществени консултации по Проект на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 136 по Протокол № 30/06.04.2017 г., доп. с Решение № 639 по Протокол № 40/28.09.2017 г., изм. с Решение № 756 по Протокол № 43/09.11.2017 г.

2. Форма на обществената консултация:

Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

30 (тридесет) дни – от 04.01.2018 г. до 04.02.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

1.  Доклад с рег. № СОА18-ВК66-36/03.01.2018 г. относно проект на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 136 по Протокол № 30/06.04.2017 г., доп. с Решение № 639 по Протокол № 40/28.09.2017 г., изм. с Решение № 756 по Протокол № 43/09.11.2017 г.

5. Координати за връзка:

- Елка Илиева – гл. експерт в Дирекция „Образование”; тел. за връзка 02/8468458; ел. поща: e.ilieva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.

------------------------------------------------

Получени становища:

Становище на Регионалното управление на образованието - София-град (вх. № СОА18-ДИ04-220/23.01.2018 г., публикувано на 23.01.2018 г.)
Обобщена справка (публикувано на 05.02.2018 г.)