Title Publish Date
Проект на Стратегия за сигурност на София за периода 2014 – 2020 г. 25.06.2014
Проект на Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги в общинските детски заведения 04.06.2014
Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5, ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и на заповеди по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на СО 28.05.2014
Проект на Наредба за допълнение на наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества 21.05.2014
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община 09.04.2014
Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община 28.03.2014
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества 27.02.2014
Проект за промени в Правилника за дейността на Столична общинска агенция за приватизация 27.02.2014
Проект на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на Столична община“ 13.02.2014
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за работата на Специализирания общински приватизационен фонд, приет с решение № 281 по протокол № 66 от 27.05.2010 г. на СОС 13.02.2014