СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-7065/31.08.2020 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

Hа хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: Симеон Ставрев – общински съветник
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-7065/31.08.2020 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община

По електронен път:

 • На ел. поща:  nikolai.ignatov@abv.bg
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-7065/31.08.2020 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 31.08.2020 г. до 30.09.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. Доклад с рег. № СОА20-ВК66-7065/31.08.2020 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, Проект на решение; Мотиви и цялостна предварителна оценка на въздействието;

 2. Доклад от кмета на район „Слатина“ с изх. номер от деловодството на района № РСЛ17-ЕВ00-757-76/25.03.2019 г. с приложени протоколи от проведени обществени обсъждания и писмо от кмета на район “Слатина” с изх. №  РСЛ20-ЕВ00-465/2/19.05.2020 г.;

 3. Доклад от кмета на район „Триадица” с изх. номер от деловодството на района № РТР19-ВК08-3005 от 23.01.2020 г. с приложени протоколи от проведени обществени обсъждания.

5. Координати за връзка:

 • Николай Игнатов – сътрудник към общинските съветници от "Демократична България"
 • електронна поща: nikolai.ignatov@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Получени предложения и становища от: