СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, с която се отменя Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 133 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Проект на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

По електронен път:

 • На електронна поща: d.ugrenova@sofia.bg или през Контактeн център на СОhttps://call.sofia.bg/
 • На вниманието на: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Проект на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 06.12.2021 г. до 06.01.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Даниела Угренова – главен експерт в дирекция „Образование“
 • Електронна поща: d.ugrenova@sofia.bg
 • Телефон: 02/846-70-39

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Становища:

Нора Димитрова  (Публикувано на 08.12.2021 г.)
Маргарита Куманова  (Публикувано на 08.12.2021 г.)
Анелия Танева  (Публикувано на 08.12.2021 г.)
Магдалена Стоянова  (Публикувано на 09.12.2021 г.)
Ангелина Живкова  (Публикувано на 09.12.2021 г.)
Мария Иванова  (Публикувано на 09.12.2021 г.)
Ваня Рашкова  (Публикувано на 09.12.2021 г.)
Нели Дечкова   (Публикувано на 09.12.2021 г.) 
Магдалена Стоянова  (Публикувано на 10.12.2021 г.)
А. Иванова (Публикувано на 14.12.2021 г.)
Ернест Георгиев (Публикувано на 29.12.2021 г.)
СНБМ (Публикувано на 29.12.2021 г.)
Камена Вълчева (Публикувано на 04.01.2022 г.)
Христина Цветкова (Публикувано на 05.01.2022 г.)
Пламен Господинов (Публикувано на 05.01.2022 г.)
Иво Събев (Публикувано на 06.01.2022 г.)
Лилия Христова - Обществен посредник на територията на Столична община (Публикувано на 07.01.2022 г.)


Обобщена справка за постъпилите предложения и становища за Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община (Публикувана на 17.01.2022 г.)