С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО:  Провеждане на обществена консултация по проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя – частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:  проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя – частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост  

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

на хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – Фронт офис, на вниманието на: В. Мицов, И. Велков, С. Витков и С. Славчев - общински съветници

Относно: Обществени консултации по проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя – частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост.

по електронен път:

На ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg;  ir.dimitrov@sofia.bg

на вниманието на: В. Мицов, И. Велков, С. Витков и С. Славчев - общински съветници

Относно: Обществени консултации по проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя  – частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни, от 18.02.2019 г. до 19.03.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА19-ВК66-1153/11.02.2019 г. относно проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя – частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост;

4.2. Проект на решение.

5. Координати за връзка:

-  Виолета Юриева Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”, тел. за връзка 02/9377338; ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg

- Иво Руменов Димитров  - юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”, тел. за връзка 02/9377599; ел. поща: ir.dimitrov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.

 


Становища

Борис Готов (публикувано на 28.02.2019 г.)
Вяра Пейчева (публикувано на 20.03.2019 г.)