СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 270 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. (отстраняване на техническа грешка) – Решение 641 по Протокол 59 от 13.09.2018 г., изм. и доп. – Решение № 69 по Протокол 70 от 14.02.2019 г., в сила от 18.03.2019 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 270 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. (отстраняване на техническа грешка) – Решение 641 по Протокол 59 от 13.09.2018 г., изм. и доп. – Решение № 69 по Протокол 70 от 14.02.2019 г., в сила от 18.03.2019 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 270 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. (отстраняване на техническа грешка) – Решение 641 по Протокол 59 от 13.09.2018 г., изм. и доп. – Решение № 69 по Протокол 70 от 14.02.2019 г., в сила от 18.03.2019 г.

- по електронен път:

На ел. поща: d.ugrenova@sofia.bg
На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 270 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. (отстраняване на техническа грешка) – Решение 641 по Протокол 59 от 13.09.2018 г., изм. и доп. – Решение № 69 по Протокол 70 от 14.02.2019 г., в сила от 18.03.2019 г.

2. Форма на обществената консултация:
Писмени консултации.

3. Период на консултацията:
30 (тридесет) дни – от 04.06.2020 г. до 03.07.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4300/03.06.2020 г. относно Изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) – Решение № 270 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. (отстраняване на техническа грешка) – Решение 641 по Протокол 59 от 13.09.2018 г., изм. и доп. – Решение № 69 по Протокол 70 от 14.02.2019 г., в сила от 18.03.2019 г.

4.2. Проект на решение на Столичния общински съвет

4.3. Мотиви

4.4. Предварителна оценка на въздействието

5. Координати за връзка:
Даниела Угренова – главен експерт в дирекция „Образование“, тел.: 02/846 70 39, ел. поща: d.ugrenova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:
https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ:


Писмо № СОА20-ВК66-4300-[2]/02.07.2020 г. от доц. д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на Столична община до председателя на Столичния общински съвет за оттегляне на доклад № СОА20-ВК66-4300/03.06.2020 г.