СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:
    гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
    Относно: Обществени консултации по Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г.;

- по електронен път:
    На ел. поща: obrazovanie_so@abv.bg
    На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
    Относно: Обществени консултации по Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г.

2. Форма на обществената консултация:
    Писмени консултации

3. Период на консултацията:
    30 (тридесет) дни – от 05.06.2018 г. до 05.07.2018 г.

4. Съдържание на документацията:
    4.1.  Доклад с рег. № СОА18-ВК66-3983/05.06.2018 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г.
    4.2. Проект на решение
    4.3. Мотиви
    4.4. Предварителна оценка на въздействието

5. Координати за връзка:
    Боряна Тасева – гл. експерт в дирекция „Образование“, тел.: 02/943-31-83, ел. поща: obrazovanie_so@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори:
    https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Получени становища:

Становище от Дениса Пенева (публикувано на 11.06.2018 г.)
Становище от Даниела Танева (публикувано на 11.06.2018 г.)
Становище от А. Иванова (публикувано на 11.06.2018 г.)
Становище от Ива Йосифова (публикувано на 19.06.2018 г.)
Становище от Марина Тодорова (публикувано на 19.06.2018 г.)
Становище от Цветелина Енгьовска (публикувано на 21.06.2018 г.)
Становище от Красимира Пеева (публикувано на 21.06.2018 г.)
Становище от Диляна Загорова (публикувано на 27.06.2018 г.)
Становище от Таня Маринова (публикувано на 27.06.2018 г.)
Становище от Мария Кирилова (публикувано на 27.06.2018 г.)
Становище от Марияна Петрова (публикувано на 27.06.2018 г.)
Становище от Дарена Димова (публикувано на 02.07.2018 г.)
Становище от Деян Тодоров (публикувано на 03.07.2018 г.)
Становище от Лилия Трифонова (публикувано на 03.07.2018 г.)
Становище от Петър Такев (публикувано на 03.07.2018 г.)
Становище от Гергана Манова (публикувано на 03.07.2018 г.)
Становище от Калина Тодорова (публикувано на 04.07.2018 г.)
Становище от Диляна Младенова-Давидова (публикувано на 04.07.2018 г.) 
Становище от Илка Вилсонова (публикувано на 05.07.2018 г.)
Становище от Марина Беленозова (публикувано на 05.07.2018 г.)
Становище от Георги Петров (публикувано на 05.07.2018 г.)
Становище от Ралица Таушанова (публикувано на 06.07.2018 г.)
Становище от Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система (публикувано на 06.07.2018 г.)


ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища по публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община