С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ №33, партер – Фронт офис, на вниманието на:

Дончо Барбалов – Зам.кмет „Финанси и стопанска дейност“

Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на Столичен общински съвет

По електронен път:

На ел. поща: r.davidova@sofia.bg

на вниманието на : Дончо Барбалов

Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

2. Форма на обществена консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 14 /четиринадесет/ дни, от 4 декември 2018 г. до 17 декември 2018 г.

4.  Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА18-ВК66-9150/03.12.2018 г. относно проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

4.2. Проект на решение с мотиви

5.  Координати за връзка:

 - Росица Давидова – главен специалист в дирекция „Общински приходи“, телефон за връзка 02/9041281, ел. поща: r.davidova@sofia.bg

6.  Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вид, в който са постъпили.