УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: "Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет"

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
- на хартиен носител: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – Фронтофис, на вниманието на: Дончо Барбалов – зам. кмет „Финанси и стопанска дейност“
Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на Столичен общински съвет.
- по електронен път: на ел. поща: r.davidova@sofia.bg
на вниманието на: Дончо Барбалов
Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

2. Форма на обществена консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни, от 26 юни 2019 г. до 25 юли 2019 г.

4. Съдържание на документацията: 

4.1. Доклад с рег. №СОА19-ВК66-5068/25.06.219 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет
4.2. Проект на решение с мотиви

5. Координати за връзка:
 - Росица Василева Давидова – гл. специалист в дирекция „Общински приходи“, телефон за връзка 02/9041281, ел. поща: r.davidova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations
Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вид, в който са постъпили.