Back

Заповед № СОА20-РД09-2704/29.10.2020 г. за изменение за Заповед № СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. на кмета на Столична община за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак

 

Заповед № СОА20-РД09-2704/29.10.2020 г. за изменение за Заповед № СОА20-РД09-2681/27.10.2020 г. на кмета на Столична община за прилагане на противоепидемични мерки при провеждане на обредни ритуали за сключване на граждански брак, на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 44 ал. 2 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобразно чл. 8 от Семейния кодекс и Решение № 310 по Протокол № 106 от 19.04.2007 г. на Столичния общински съвет, във връзка с чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, предвид Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020г. на министъра на здравеопазването, във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на Столична община и осигуряване на условия за по-голяма социална дистанция, като част от мерките за овладяване на разпространение на COVID-19