УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 444 по Протокол № 57 от 12.07.2018 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

гр. София, пл. "Славейков" № 4, на вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", Координатор на Столична програма "Култура".

Относно: Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 444 по Протокол № 57 от 12.07.2018 г.

- по електронен път:

На ел. поща: dko_so@mail.bg

На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", Координатор на Столична програма "Култура".

Относно: Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 444 по Протокол № 57 от 12.07.2018 г.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 14 (четиринадесет) дни – от 07.06.2019 г. до 21.06.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1.  Доклад с рег. № СОА19-ВК66-4550/07.06.2019 г. относно Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 444 по Протокол № 57 от 12.07.2018 г.

4.2. Проект на решение

4.3. Проект на Правила за работа на програма "Култура"

4.4. Мотиви

5. Координати за връзка:

Биляна Балева – юрисконсулт на дирекция "Култура", тел.: 02/987-28-27, ел. поща: dko_so@mail.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.