СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-8084/31.08.2021 г. относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Промяна в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет


1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис, на вниманието на: Иван Мечков – общински съветник

Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-8084/31.08.2021 г. относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

- по електронен път:

На ел. поща:  mechkov2000@abv.bg

2. Форма на обществената консултация:

Писмени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-8084/31.08.2021 г. относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

3. Период на консултацията:
30 (тридесет) дни – от 02.09.2021 г. до 04.10.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

Доклад с рег. № СОА21-ВК66-8084/31.08.2021 г.  относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

5. Координати за връзка:

- Иван Мечков – общински съветник, на ел. поща: mechkov2000@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори:
https://www.sofia.bg/portal-public-consultations


Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.