ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

 

Back Център за обществена подкрепа

Адрес: ж.к. „Надежда 1”, ул. „Сава Филаретов” № 23
Директор: Биляна Койчева
Тел.: 02 936 10 26

Капацитет: 50 места

Услугата се администрира от сдружение "Институт по социални дейности и практики" (ИСДП).

Целеви групи:

  • Деца в риск от насилие, неглижиране, агресивно поведение, отпадане от училище, деца от институция в риск от дългосрочна институционализация;
  • Семейства, роднини и близки на деца в риск.

Предлагани дейности:

  • Превенция на насилието, девиантно поведение и отпадане от училище;
  • Реинтеграция и деинституционализация на деца от специализирани институции.

Ред за предоставяне на услугата:

  • Чрез насочване от отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – с направление на основание чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето /ППЗЗД/ или със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане”, на основание чл.20, ал.4 от ППЗЗД;
  • Социален доклад с оценка на случая;
  • Копие от плана за действие на отдел „Закрила на детето”.