Back

ФИНА 5 ООД


До "ФИНА 5" ООД
Адрес за кореспонденция: ГР. СОФИЯ, П.К.1404, Р-Н ТРИАДИЦА, УЛ. "ТВЪРДИШКИ ПРОХОД" №23, ЕТ.9
Представлявано от: ФИЛЧО ДИМИТРОВ ФИЛЧЕВУведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в дирекция „Общински приходи“, отдел "Ревизии и събиране на вземания", ул. "Чамкория" № 1 при Горян Благовестов Милев, главен инспектор, в стая , от 9.00 часа до 17.00 часа, за връчване на Съобщение по чл.32 от ДОПК № СФД22-ТД26-2658.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на съобщението: 04.08.2022 г.