УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:
Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 156 по Протокол № 12 от 30 април 2020 г. 
 
1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
На хартиен носител:
Адрес: гр. София, пл. "Славейков" № 4
На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", Координатор на Столична програма "Култура"
Относно: Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 156 по Протокол № 12 от 30 април 2020 г. 
По електронен път:
Ел. поща: dko_so@mail.bg
На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", Координатор на Столична програма "Култура"
Относно: Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 156 по Протокол № 12 от 30 април 2020 г.
 
2. Форма на обществената консултация:
Писмени консултации
 
3. Период на консултацията:
30 (тридесет) дни – от 30.07.2021 г. до 29.08.2021 г.
 
4. Съдържание на документацията:
4.1.  Доклад с рег. № СОА21-ВК66-6949/21.07.2021 г. относно Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 156 по Протокол № 12 от 30 април 2020 г.
 
5. Координати за връзка:
Надежда Семова – ст. експерт в дирекция "Култура"
Телефон: 02/987-01-12
Ел. поща: dko_so@mail.bg
 
6. Място на публикуване на отговори:
 
Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.