Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“ – за склад

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, ал. 2 и ал. З от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 ал. 2 и ал. З от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, чл. 55 от Закона за устройство на територията и чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с Решение № 533/07.07.2022 г. на СОС и Заповед № СОА22- РД09-1311/02.08.2022 г. на кмета на CO

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“, съгласно обявата, публикувана на електронната страница на CO, в един национален ежедневник, както и на сградата на районната администрация, представляващи:

Обособена позиция № 1:
Поземлен имот с идентификатор 68134.8360.764 с площ 858 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД18- 61/27.09.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се на ул. „Балкан“ № 12-А, кв. „Ботунец“, CO – район „Кремиковци“ – частна общинска собственост, АОС № 3534/18.12.2020 г.

Специфични условия за конкурса: за склад.
Начална конкурсна месечна наемна цена: 882,00 лв./месец.

Обособена позиция № 2:
Терен с площ 594 кв. м с идентификатор 22304.7891.548, съгласно КККР, одобрен със Заповед № РД-18-57/03.09.2010 г. на ИД на АГКК, находящ се в с. Долни Богров, ул. „28“ № 28, CO – район „Кремиковци“ – частна общинска собственост.

Специфични условия за конкурса: за склад.

Начална конкурсна месечна наемна цена: 554,00 лв./месец.

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС;
2. Гаранция за участие в конкурса: 120 лв.
3. Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 25.08.2022 г. до 04.10.2022 г., включително от 8:30 до 17:00часа
4. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 25.08.2022 г. до 04.10.2022 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
5. Място, дата и час за провеждане на конкурса:
- Район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх .Б, ет. 1, на 05.10.2022 г. от 14:00часа.
6. Организатор на конкурса:
- CO – район „Кремиковци“ – кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, тел. 02/994 52 61, e-mail:sokre@abv.bg

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“:
                                                                  /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/

 

25.08.2022