Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж”


СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Доклад с Проект на решение на Столичен общински съвет с рег. № СОА21-ВК66-8542/15.09.2021 г. за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж“ с вносител Албена Атанасова, заместник-кмет направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж”

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет. 5, ст. 508 – деловодство; 

По електронен път:

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 17.09.2021 г. до 17.10.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Венета Георгиева – главен юрисконсулт в дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“
  • Телефон за връзка: 02/8035 900
  • Ел. поща: veneta.georgieva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ОБОБЩЕНА СПРАВКА

за постъпилите предложения и становища по публикуван проект на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж“
на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

 

Съгласно законоустановените изисквания на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) на официалния електронен портал на Столична община/ Столичен общински съвет – раздел „Проекти на нормативни актове” заедно с доклад, мотиви и предварителна оценка на въздействието е публикуван проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на ОП „Социален патронаж“.

В 30-дневния срок за обществени консултации, съгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община в Столична община не са постъпили предложения и становища.

* Обобщената справка е публикувана на 26.10.2021 г.