Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Изменение на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.03.2021 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Изменение на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.03.2021 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: Мирослав Боршош  – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Изменение на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

По електронен път:

 • На ел. поща: yolita.todorova@sofia.bg
 • Чрез системата на Контактния център на Столична община на адрес: call.sofia.bg
 • На вниманието на: Мирослав Боршош – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Изменение на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация: 

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 

 • 14 (четиринадесет) дни – от 15.09.2021 г. до 30.09.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА21-ВК66-8477/13.09.2021 г.  относно Изменение на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 01.03.2021 г.

4.2. Проект на решение на Столичния общински съвет

4.3. Мотиви

4.4. Предварителна оценка на въздействието

5. Координати за връзка:

 • Йолита Тодорова – главен експерт в дирекция „Образование“
 • Телефон: 02/846-74-77
 • Е-mail: yolita.todorova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.