Изменение и допълнение в Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софияплан“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Изменение и допълнение в Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софияплан“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-5152/03.06.2021 г. относно изменение и допълнение в Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софияплан“.

По електронен път:

  • На електронна поща: info@sofiaplan.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-5152/03.06.2021 г. относно изменение и допълнение в Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софияплан“.

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 07.06.2021 г. до 07.07.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Любомир Георгиев  – директор на Общинско предприятие „Софияплан“; 
  • Eлектронна поща: info@sofiaplan.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.