„ДКЦ XV – София” ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател за следните обекти – недвижими имоти

ОБЯВЛЕНИЕ
на основание Решение № 1/03.01.2023 г. на управителя на „ДКЦ XV – София” ЕООД

I. ВЗЕМАМ РЕШЕНИЕ
На 25.01.2023 г. от 09:00 ч., в „ДКЦ XV – София” ЕООД, находящо се в гр. София, ул. „Никола Габровски” № 20, да се проведе конкурс за определяне на наемател за следните обекти – недвижими имоти, а именно:
1. Аптека, с площ от 36,88 кв. м, с прилежащи идеални части от общите части 28,23 кв. м, с обща площ от 65,11 кв. м;
2. Оптика, с площ от 10,00 кв. м, с прилежащи идеални части от общите части 7,62 кв. м, с обща площ от 17,62 кв. м;
3. Кабинет № 201, с площ от 19,59 кв. м, с прилежащи идеални части от общите части 14,68 кв. м, с обща площ от 34,27 кв. м;
4. Кабинет № 202, с площ от 18,73 кв. м, с прилежащи идеални части от общите части 14,01 кв. м, с площ от 32,74 кв. м;
5. Кабинет № 209, с площ от 19,55 кв. м, с прилежащи идеални части от общите части 14,57 кв. м, с обща площ от 34,12 кв. м;
6. Кабинет № 201 А, с площ от 13,00 кв. м, с прилежащи идеални части от общите части 9,97 кв. м, с обща площ от 22,97 кв. м;
7. Кабинет № 217А, с площ от 10,00 кв. м, с прилежащи идеални части от общите части 7,62 кв. м, с обща площ от 17,62 кв. м;
8. Кабинет № 1, находящ се на 4-ти етаж, с площ от 20,14 кв. м, с прилежащи идеални части от общите части 15,02 кв. м, с обща площ от 35,16 кв. м;
9. Кабинет № 2, находящ се на 4-ти етаж, с площ от 18,17кв. м, с прилежащи идеални части от общите части 13,56 кв. м, с обща площ от 31,73 кв. м;
10. Кабинет № 3, находящ се на 4-ти етаж, с площ от 19,83 кв. м, с прилежащи идеални части от общите части 14,79 кв. м, с обща площ от 34,62 кв. м;
11. Кабинет № 5, находящ се на 4-ти етаж, с площ от 18,70 кв. м, с прилежащи идеални части от общите части 14,01 кв. м, с обща площ от 32,71 кв. м;
12. Кабинет № 6, находящ се на 4-ти етаж, с площ ог 18,80 кв. м, с прилежащи идеални части от общите части 14,01 кв. м, с обща площ от 32,81 кв. м;
13. Кабинет № 7, находящ се на 4-ти етаж, с площ от 18,77 кв. м, с прилежащи идеални части от общите части 14,01 кв. м, с обща площ от 32,78 кв. м;
14. Кабинет № 8, находящ се на 4-ти етаж, с площ от 18,77 кв. м, с прилежащи идеални части от общите части 14,01 кв. м, с обща площ от 32,78 кв. м;
15. Кабинет № 9, находящ се на 4-ти етаж, с площ от 19,55 кв. м, с прилежащи идеални части от общите части 14,57 кв. м, с обща площ от 34,12 кв. м;
16. Кабинет № 10, находящ се на 4-ти етаж, с площ от 18,05 кв. м, с прилежащи идеални части от общите части 13,45 кв. м, с обща площ 31,50 кв. м.
17. Барче, с площ от 31,81 кв. м, с прилежащи идеални части от общите части 7,73 кв. м, с обща площ от 39,54 кв. м;
18. Рекламно съоръжение, с площ 4,92 кв. м.

II. ОПРЕДЕЛЯМ
Срок на наемното отношение – 5 (пет) години.
Предназначение на отдаваните недвижими имоти – кафе (барче), аптека, оптика, рекламно съоръжение и кабинети за медицинска/дентална дейност и др. неконкурентни на дейността на ,ДКЦ XV – София“ ЕООД дейности.
Начална конкурсна цена:
1. Аптека – 1197,80 лв. (хиляда сто деветдесет и седем лева и осемдесет стотинки) без ДДС месечно;
2. Оптика – 276,50 лв. (двеста седемдесет и шест лева и петдесет стотинки) без ДДС месечно;
3. Кабинет № 201 – 290,08 лв. (двеста и деветдесет лева и осем стотинки) без ДДС месечно;
4. Кабинет № 202 – 277,63 лв. (двеста седемдесет и седем лева и шестдесет и три стотинки) без ДДС месечно;
5. Кабинет № 209 – 289,83 лв. (двеста осемдесет и девет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС месечно;
6. Кабинет № 201 А – 288,96 лв. (двеста осемдесет и осем лева и деветдесет и шест стотинки) без ДДС месечно;
7. Кабинет № 217А – 243,05 лв. (двеста четиридесет и три лева и пет стотинки) без ДДС месечно;
8. Кабинет № 1 на 4-ти етаж – 284,78 лв. (двеста осемдесет и че тири лева и седемдесет и осем стоганки) без ДДС месечно;
9. Кабинет № 2 на 4- ти етаж – 256,70 лв. (двеста петдесет и шест лева и седемдесет стотинки) без ДДС месечно;
10. Кабинет № 3 на 4-ти етаж – 280,30 лв. (двеста и осемдесет лева и тридесет сто пшки) без ДДС месечно;
11. Кабинет № 5 на 4- ти етаж – 265,65 лв. (двеста шестдесет и пет лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС месечно;
12. Кабинет № 6 на 4-ти етаж – 265,65 лв. (двеста шестдесет и пет лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС месечно;
13. Кабинет № 7 на 4-ти етаж – 265,65 .лв. (двеста шестдесет и пет лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС месечно;
14. Кабинет № 8 на 4- ти етаж – 265,65 лв. (двеста шестдесет и пет лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС месечно;
15. Кабинет № 9 на 4- ти етаж – 276,83 лв. (двеста седемдесет и шест лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС месечно;
16. Кабинет № 10 на 4- ти етаж – 255,45 лв. (двеста петдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки) без ДДС месечно;
17. Барче – 420,62 лв. (четиристотин и двадесет лева и шестдесет и две стотинки) без ДДС месечно;
18. Рекламно съоръжение – 172,20 лв. (сто седемдесет и два лева и двадесет стотинки) без ДДС месечно.

Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от проект за договор за наем, част от конкурсната документация.
Депозитът за участие е в размер на 10% от цената на конкретния обект трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса в касата на дружеството или по банкова сметка в „Юробанк България” АД, BIC: BPBIBGSF, IBAN: BG37 BPBI 7940 1083 7843 01.
Цената на конкурсната документация е 30,00 лв. Конкурсната документация се получава в ,ДКЦ XV – София” ЕООД, ул. „Никола Габровски” № 20, ет. 4, кабинет № 13 или кабинет № 14, от момента на публикуване на решението в централен ежедневник до 13:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса след заплащане на цената в касата на дружеството.
Дни за оглед на обекта: всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа до 24.01.2023 г. Огледът се извършва с представител на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно – Петър Петров – служител поддръжка сграда, телефон за контакти: (02) 962 50 65.
Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 13:00 ч., с краен срок на подаване 24.01.2023 г. в „ДКЦ XV – София” ЕООД, деловодство – ет. 4, кабинет № 13 или кабинет № 14.

 

Решение №1/03.01.2023 г.

10.01.2023