Съобщение във връзка с постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК – ИНГРЕДИА БИЛД – ПАНЧАРЕВО – СОФИЯ“

 

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление вх. № РР-02-356/ 01.11.2022 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи.

05.06.2023