Столична община обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 68134.2815.3267 с площ от 1 217 кв.м., за построяване на жилищна сграда

 

 

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 


На основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 56, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общинска собственост, чл. 1, т. 6, чл. 4, ал. 4 и ал. 6, чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на влязло в сила Решение № 528 по Протокол № 59, т. 53, от 07.07.2022 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публично оповестен конкурс № 13-СО-2022 за учредяване право на строеж, възмездно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, при следните условия:

Предмет на конкурса:
Предмет на конкурса е учредяване право на строеж, възмездно, върху недвижим имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 3606/16.12.2020 г., вписан в Службата по вписванията с № 11, том XXXV, дело № 10585, вх. peг. № 14200 от 12.03.2021 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 68134.2815.3267 с площ от 1 217 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. София, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) II-2819 за жс, кв. 23а, местност „ж.к. "Връбница-2“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение № 166 по Протокол № 79/26.03.2015 г. на СОС, за построяване на жилищна сграда с надземна застроена площ (ЗП) от около 400 кв. м, разгъната застроена площ (РЗП) на надземна част на бъдещата сграда (РЗП около 2 200 кв. м) и подземна около 700 кв. м, или обща РЗП около 2 900 кв. м

Условия на конкурса:

1. Заплащането на цената на правото на строеж да се извърши чрез изграждане и предоставяне в собственост на Столична община на самостоятелни обекти (жилища и прилежащи към тях паркоместа и/или гаражи) в новопостроената и завършена в цялост жилищна сграда, като за имотите общинска собственост в обезщетение степента на завършеност да бъде на етап „до ключ“, в УПИ II-2819, за жс, кв. 23а, м. „ж.к. "Връбница-2“, съгласно одобрен архитектурен проект, с обща площ на обектите не по-малко от 638 кв. м (надземно – не по-малко от 484,0 кв. м. и подземно – не по-малко от 154,0 кв. м), равняваща се на база на предложен пазарен процент обезщетение, определен от Столичния общински съвет в размер на 22% от общото РЗП на бъдещата сграда, чиято пазарна стойност да е не по-ниска от актуалната цена на правото на строеж, определена от сертифицирания оценител, в размер на 369 843,00 (триста шестдесет и девет хиляди осемстотин четиридесет и три) лева без ДДС, и чиято пазарна стойност да не е по-ниска от данъчната оценка.

2. Срокът за завършване на обекта с удостоверение за въвеждане в експлоатация/разрешение за ползване да не е повече от 24 месеца от сключване на договора за учредяване на право на строеж, като в този срок не се включва срокът за съгласуване от компетентните държавни органи.
Изпълнението на дейностите по договора започва от датата на представяне от страна на УЧРЕДИТЕЛЯ на изходна документация за проектиране.
В срока за проектиране не се включва срокът за съгласуване на проектната разработка от всички компетентни органи, експлоатационни дружества и администрации и срокът, необходим за оценка на съответствието.
Срокът за изпълнение на строителството започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
При спиране на строителството по обективни причини, за които ПРИЕМАТЕЛЯТ няма вина, периодът на спирането не се счита за срок по договора. Спирането на строителството се удостоверява с подписване на Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. Продължаването на строителството се удостоверява с подписване на Акт за установяване състоянието на строежа и строително монтажните работи при продължаване на строителството.

3. Владението на обектите в обезщетение да се предаде на кмета на район „Връбница“ след издаването на акт за въвеждане в експлоатация/разрешение за ползване на сградата. Обектите да са в напълно завършен за ползване вид, съгласно Визата за проектиране, Техническото задание и одобрения Инвестиционен проект.

4. Участниците в конкурса следва да изготвят Идеен проект по част „Архитектура“ при спазване на Визата за проектиране и Техническото задание – част от конкурсната документация.

5. Проектирането и строителството, включително всички административни и данъчни разходи, да се извършат изцяло за сметка на спечелилия конкурса участник (Приемател).

6. Строително-монтажните работи да се извършат с висококачествени материали и при използване на съвременни технологични решения.

7. Суперфициарът за своя сметка да изготви и съгласува проектна документация и площообразуване на база Визата за проектиране, Техническото задание и предоставените изходни данни.

Забележка: В случай на невъзможност някой от самостоятелните обекти да се проектира с площта, съобразно достигнатия в конкурса процент обезщетение, разликата до 5 кв. м е за сметка на ПРИЕМАТЕЛЯ.

Гаранцията за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.
Гаранцията за участие се превежда на Столична община, дирекция „Финанси”, по сметка IBAN: BG16SOMB91303133008307, BIC: SOMBBGSF в Общинска банка, клон „Врабча”.
В банковото бордеро задължително се записва номерът на конкурса.

Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 16.01.2023 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа на ул. “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

Срок за подаване на оферти – до 16.01.2023 г. до 17;00 часа.

Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 17.01.2023 г. от 14:00 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

Комисията разглежда офертите и взема решения на закрити заседания.

 

12.12.2022