Столична община обявява конкурс за длъжността „директор“ на Общински културен институт „Малък градски театър „Зад канала“

Публикувано на 15.09.2023 г.

С П И С Ъ К
НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността „директор“ на Общински културен институт „Малък градски театър „Зад канала“ – гр. София

 

Допуснат до защита на концепция, събеседване и класиран:

Първо място
Д. Харалампиева-Еневазаявление с вх. № СОА23-ГР94-4448/25.08.2023 г. – 264  точки.

        
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
                                                         
/МИРОСЛАВ БОРШОШ/​​​​​​​             

 


​​​​​​​Публикувано на 07.09.2023 г. 

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността „директор“ на Общински културен институт Малък градски театър Зад канала

I. Допускат се до конкурс – защита на концепция и събеседване, следните кандидати:

1. Ю. Дачев – заявление с вх. № СОА23-ГР94-4387/23.08.2023 г.;

2. Д. Харалампиева-Енева – заявление с вх. № СОА23-ГР94-4448/25.08.2023 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

Кандидатите следва да се явят на 12.09.2023 г. (вторник) от 11:00 часа в сградата на Столична библиотека, пл. „Славейков” № 4, Американски център, етаж 1, за отваряне, разглеждане и защита на концепцията.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ДОПУСКАНЕ НА КОНКУРСА: ………/п/……..…
 
                                                                /Биляна Генова/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед № СОА23-РД09-1700/28.07.2023 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

за заемане на длъжността „директор“ на Общински културен институт „Малък градски театър „Зад канала“

Място на работа: „Малък градски театър „Зад канала“, с адрес: гр. София, 1504, бул. “Мадрид" № 1.

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа на ОКИ.

Вид правоотношение: трудово (по Кодекса на труда) за срок от 4 (четири) години, съгласно чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата.

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше;
 • образователно-квалификационна степен – „магистър”;
 • професионална област – Изкуства;
 • професионално направление – Театрално и филмово изкуство; Музикално и танцово изкуство;
 • професионален опит – 3 години по специалността.

2. Начин на провеждане на конкурса:
2.1. Защита на концепция на тема: Развитие на Общински културен институт „Малък градски театър „Зад канала“ за период от 4 години.

Насоки за разработване на концепцията:

 • общо развитие и приоритетни области в управлението;
 • финансово планиране и управление на дейността;
 • мерки за разширяване на информационната дейност.

2.2. Събеседване.

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 • професионална автобиография;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието, съгласно Закона за висшето образование и допълнителна квалификация;
 • копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина).
 • разработена концепция в обем до 7 (седем) страници, 10 екземпляра, подписани от кандидата, в запечатан непрозрачен плик.

4. Кратко описание на длъжността: Директорът на Общински културен институт „Малък градски театър „Зад канала“ организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Института. Контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета. Отговаря за спазването на вътрешния ред на Института, опазването на собствеността, управлението и стопанисването на имущество на Института, ефективното, целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства и спазването на финансовата дисциплина. Определя репертоарната политика на Института. Анализира, планира и отчита дейността на Института пред кмета на Столична община.

5. Основна работна заплата за длъжността: (съгласно чл. 107 от КТ) не по-малко от 1 000 лева.

6. Място и срок за подаване на документи и разработената концепция:
6.1. Срок за подаване на документите:
в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса, краен срок за подаване 31.08.2023 г.
6.2. Място за подаване на документите: документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа.

При подаването на документите на всеки кандидат да се предостави копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

7. За информация: телефон 9377 259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

31.07.2023