Столична община обявява конкурс за длъжността „директор“ на Общински културен институт „Столичен куклен театър“

Публикувано на 21.09.2023 г. 

С П И С Ъ К

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

 

за длъжността „директор“ на Общински културен институт „Столичен куклен театър“

 

Допуснати до защита на концепция, събеседване и класирани:

Първо място
1. И. Райков – заявление с вх. № СОА23-ГР94-4536/29.08.2023 г.; – 394 точки;

Второ място
2. Ц. Павлов – заявление с вх. № СОА23-ГР94-4245/14.08.2023 г.; – 336 точки;

Трето място
3. Г. Веселинова – заявление с вх. № СОА23-ГР94-4399/23.08.2023 г.; –307 точки;

Четвърто място
4. И. Иванов – заявление с вх. № СОА23-ГР94-4570/30.08.2023 г.; – 273 точки.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: …….…/п/.……………….  
                                                    /МИРОСЛАВ БОРШОШ/

​​​​​​​


                                                                 

Публикувано на 07.09.2023 г. 

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността „директор“ на Общински културен институт Столичен куклен театър

I. Допускат се до конкурс – защита на концепция и събеседване, следните кандидати:

1. Цв. Павлов – заявление с вх. № СОА23-ГР94-4245/14.08.2023 г.;

2. Г. Веселинова – заявление с вх. №СОА23-ГР94-4399/23.08.2023г .;

3. Ив. Райков – заявление с вх. №СОА23-ГР94-4536/29.08.2023 г.;

4. Ив. Иванов – заявление с вх. №СОА23-ГР94-4570/30.08.2023 г.

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

Кандидатите следва да се явят на 19.09.2023 г. (вторник) от 11:00 часа в сградата на Столична библиотека, пл. „Славейков” № 4, Американски център, етаж 1, за отваряне, разглеждане и защита на концепцията.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ДОПУСКАНЕ НА КОНКУРСА: ………/п/……..… 
                                                             /Биляна Генова/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед № СОА23-РД09-1682/27.07.2023 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

за заемане на длъжността „директор“ на Общински културен институт „Столичен куклен театър“.
Място на работа: „Столичен куклен театър“, 
с адрес: Гр. София, 1000, ул. "Генерал Гурко" № 14.
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа на ОКИ.
Вид правоотношение: трудово (по Кодекса на труда) за срок от 4 (четири) години, съгласно чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата.

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • образование – висше;
  • образователно-квалификационна степен – „магистър”;
  • професионална област – Изкуства;
  • професионално направление – Театрално и филмово изкуство; Музикално и танцово изкуство;
  • професионален опит – 3 години по специалността.

2. Начин на провеждане на конкурса:
2.1. Защита на концепция на тема: "Развитие на Общински културен институт „Столичен куклен театър“ за период от 4 години."

Насоки за разработване на концепцията:
- общо развитие и приоритетни области в управлението;
- финансово планиране и управление на дейността;
- мерки за разширяване на информационната дейност.
2.2. Събеседване.

3. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса (свободен текст);
- професионална автобиография;
- копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави, се представят след преминала процедура по държавно признаване на образованието, съгласно Закона за висшето образование и допълнителна квалификация;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова/служебна/осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина);
- разработена концепция в обем до 7 (седем) страници, 10 екземпляра, подписани от кандидата, в запечатан непрозрачен плик.

4. Кратко описание на длъжността: Директорът на Общински културен институт „Столичен куклен театър“ организира, ръководи и контролира цялостната дейност на института. Контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета. Отговаря за спазването на вътрешния ред на Института, опазването на собствеността, управлението и стопанисването на имущество на Института, ефективното, целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства и спазването на финансовата дисциплина. Определя репертоарната политика на Института. Анализира, планира и отчита дейността на Института пред кмета на Столична община.

5. Основна работна заплата за длъжността: (съгласно чл. 107 от КТ) не по-малко от 1 000 лева.
6. Място и срок за подаване на документи и разработената концепция:
6.1. Срок за подаване на документите:
в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса, краен срок 31.08.2023 г.
6.2. Място за подаване на документите: документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа.
При подаването на документите на всеки кандидат да се предостави копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
7. За информация: телефон 9377 259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

31.07.2023