Столична община обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ – 1 работно място, в отдел „Местни такси, цени на услуги и защита на потребителите“, дирекция „Икономика и търговска дейност“

Публикувано на 20.04.2023 г.
 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

за длъжността „главен експерт“ – 1 работно място, в отдел „Местни такси, цени на услуги и защита на потребителите“,
дирекция „Икономика и търговска дейност“ при Столична община


I. Не се допуска до конкурс следният кандидат:

1. Л. Лазарова – вх. № СОА23-ГР94-1844/06.04.2023 г.
Липсва подпис на заявлението за участие в конкурса Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

                                                                       /Димитринка Димитрова/
 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавните служители и Заповед № СОА23-РД09-857/28.03.2023 г. на кмета на  Столична община,

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността „главен експерт“ – 1 работно място, в отдел „Местни такси, цени на услуги и защита на потребителите“, дирекция „Икономика и търговска дейност“ при Столична община, Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: ЕН 5  

1. Минимални изисквания за длъжността:
- образование – висше;
- образователна степен – "бакалавър";
- професионален опит – 2 (две) години или минимален ранг за заемане на длъжността IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:
- професионална област – Социални, стопански и правни науки;
- допълнителна квалификация – работа с компютър – Word, Excel, текстообработка;
- познаване на следните нормативни актове: Закон за държавния служител, Закон за защита на потребителите, Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, Закон за административните нарушения и наказания, Административно-процесуален кодекс, Закон за местните данъци и такси, Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
- на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Конкурсът ще се проведе чрез:
- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:
- заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако  дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
- участие при провеждане политиката на Столична община в сферата на търговската дейност, защита правата на потребителите, определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община;
- индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в бюджета на Столична община за 2022 г. при спазване на основните нормативни изисквания;
- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

6. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 1 225 лева.

7. Адрес и електронна поща за подаване на документи:
- документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;
- документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

8. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО, с адрес: http//www.sofia.bg.

9. За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

30.03.2023