Район „Изгрев“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, със специфично конкурсно условие –​​​​​​​ за детска занималня

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“
гр. София, п. код 1113, ул. „Атанас Далчев“ № 12,
тел. 02 / 970 10 32, факс 02 / 871 01 59;
e-mail: info@so-izgrev.bg 


 

                                         О Б Я В Л Е Н И Е                                             

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 и чл. 30, ал. 3, във връзка с чл. 1, т. 1, от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета с Решение № 138 по Протокол № 73 от 09.03.2006 г. на Столичен общински съвет, последно изменена и допълнена с Решение № 339 по Протокол № 56 от 26.05.2022 г. и в изпълнение на Заповед № СОА23-РД09-648/01.03.2023 г. на кмета на Столична община

О Б Я В Я В А М:

На 14.06.2023 г. от 14:00 ч. в административната сграда на СО – район „Изгрев“, ул. „Атанас Далчев“ № 12, ет. 2, ще се проведе публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Изгрев“, за:

Самостоятелен обект в сграда № 12, с идентификатор 68134.803.1996.12.20 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-95 от 18.12.2015 г. на изпълнителния директор на АГКК, на едно ниво, с предназначение за детско заведение, със застроена площ от 140,61 кв. м, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 15-1074844-16.09.2022 г., издадена от СГКК – гр. София, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3082/05.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 15577 от 21.03.2019 г., акт № 54, том XXXVII, дело № 11511, имотна партида № 16918, находящ се в гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бл. 36, ет. 1, обект – детска занималня. Обектът се намира в сграда с идентификатор 68134.803.1996.12, разположена в ПИ с идентификатор 68134.803.1996.

Специфично конкурсно условие – за детска занималня.  

Начална конкурсна месечна наемна цена: 798,00 лв. (седемстотин деветдесет и осем лева) без ДДС.

Гранция за участие: в размер на първоначалната месечна наемна цена за обекта. Гаранцията за участие се предоставя от участника под формата на:

- копие от документ за внесена сума по сметка на СО – район „Изгрев“: IBAN: BG71SOMB91303317615001, BIC: SOMBBGSF, ОБЩИНСКА БАНКА АД, Финансов център „СЛАТИНА“, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в Конкурс: „Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Изгрев“, в срока, определен за представяне на офертите.

Срок за отдаване под наем: 10 (десет) години.

Срок за закупуване на конкурсната документация: Всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 часа считано от 15.05.2023 г. до крайния срок за подаване на оферти – 13.06.2023 г. включително.

Цена на конкурсната документация: 100,00 (сто лева) с ДДС. Заплаща се на касата на СО – район „Изгрев“ – гр. София, ул. „Атанас Далчев“ № 12, ет. 1, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.

Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район „Изгрев“, гр. София, ул. „Атанас Далчев“ № 12, ет. 1, стая № 5 – Деловодство.

Краен срок за представяне на офертите: до 17:00 часа на 13.06.2023 г.

Място за подаване на оферти за участие в конкурса: СО – район „Изгрев“, гр. София, ул. „Атанас Далчев“ № 12, ет. 1, стая № 5 – Деловодство.

Адрес на организатора: гр. София, П.К. 1113, ул. „Атанас Далчев“ № 12.

Телефон за информация: 02/ 970 10 62, 02/ 970 10 30 отдел УСТД.

Оглед на обекта може да бъде направен всеки работен ден след предварителна заявка.

 

 

Д-Р ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА СО – РАЙОН „ИЗГРЕВ“

15.05.2023