Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение – самостоятелен обект за обществено хранене, със застроена площ (ЗП) от 165,00 кв. м​​​​​​​, находящо се в с. Мрамор

 

О Б Я В А

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед № СОА23-РД09-1150/09.05.2023 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение – самостоятелен обект, с идентификатор 49206.2633.1055.1.7, за обществено хранене, със застроена площ (ЗП) от 165,00 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мрамор, одобрени със Заповед № РД-18-38/ 15.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, разположен на етаж 1. в сграда с идентификатор 49206.2633.1055.1, със застроена площ от 1165 кв. м, построена в поземлен имот с идентификатор 49206.2633.1055, попадащ в урегулиран поземлен имот XIV-за кметство, културен дом, поща и озеленяване, кв. 30, м. „с. Мрамор“, ул. „Васил Левски“ № 19, актуван с Акт за публична общинска собственост № 3688/14.07.2021 г. на СО – район „Връбница“, вписан в Служба по вписвания с акт № 161, том CLXVII, дело № 50005, им. партида 747907, вх. рег. № 64295/08.09.2021 г.
Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
Начална месечна конкурсна наемна цена – 594,00 (петстотин деветдесет и четири) лева на месец без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО.
Специфично конкурсно условие – за обществено хранене.
Цена на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лева с включен ДДС.
Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто) лева.
Закупуването на конкурсната документация ще се извършва  в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104, до 16:00 ч. на 21.06.2023 г.
Краен срок за подаване на оферти – до 16:00 часа на 27.06.2023 г.
Отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в конкурса ще се извърши на 28.06.2023 г. от 11:00 часа
в сградата на район “Връбница”, стая № 402.
​​​​​​​При неподадени оферти или при една подадена оферта конкурсът ще бъде продължен с 15 (петнадесет) календарни дни. 
Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на  сайта  на  СО – район „Връбница“: www.vrabnitsa.bg , на  страниците на вестник „24 часа“ и от 23.05.2023 г., на информационните табла в сградите на Столична община и на СО – район „Връбница“.
​​​​​​​Телефон за връзка: 02/495-77-67.

 

КМЕТ НА
СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
​​​​​​​МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

23.05.2023