Район "Овча купел" удължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на два броя павилиони, с предназначение – кафе със санитарен възел и охрана, в поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 111 между бл. № 510 и бл. № 511

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
на СО – район "Овча купел"

Днес, 13.06.2023 г., на осн. чл. 31, ал. 2, предл. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с Решение № 108 по Протокол № 70, т. 31 от 09.02.2023 г. на Столичен общински съвет и във връзка със Заповед № СОА23-РД09-641/01.03.2023 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВАМ

Удължаване на срока с 15 (петнадесет) дни, считано от 13.06.2023 г. до 27.06.2023 г. (включително) за подаване на оферти за следния обект:
- отдаване под наем на два броя павилиони, всеки от тях с площ 17,00 м2, с предназначение – кафе със санитарен възел и охрана, за срок от 5 (пет) години, монтирани на основание Разрешение за поставяне № 4/01.08.2019 г. в поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 68134.4334.356, съгласно КККР, находящ се в местност ж.к. "Овча купел", УПИ-І, кв. 111, между бл. 510 и бл. 511, актуван с акт за частна общинска собственост № 4546/06.06.2022 г., вписан в Службата по вписвания.

Специфично конкурсно условие: двата обекта (павилиона) ще бъдат използвани за извършване на търговска дейност и поддържане на междублоковото пространство.

- Начална месечна конкурсна наемна цена, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО: 524,44 лв. (петстотин двадесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки) на месец без включен ДДС.

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсната документация: 60,00 лв. с включен ДДС.
3. Гаранция за участие в конкурса: 100,00 лв. Гаранцията може да се внесе на каса в район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 В, 1-ви етаж, всеки работен ден от 8:30 часа или по банков път, банкова сметка BG48SOMB91303324913501, „Общинска банка“ АД – Клон „Красно село“.
4. Място за закупуване на конкурсната документация: Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136В, 1-ви етаж, каса, всеки работен ден от 8:30 часа на 13.06.2023 г. до 16:30 часа на 27.06.2023 г. включително.
5. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник) – Район „Овча купел”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136В, 1-ви етаж, деловодство до 16:30 ч. на 27.06.2023 г. включително.
6. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 28.06.2023 г. (сряда) от 10:00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район “Овча купел”, в сградата на района на бул. “Цар Борис III” № 136В, заседателна зала на 2-ри етаж.

Критерии за оценка на предложенията:
​​​​​​​► Най-висока предложена наемна месечна цена – 60 точки.
► Предложение за организация при изпълнение на проект за визия на терена около преместваемите обекти, придружен от обяснителна записка за прилагането му – 40 точки.

7. Организатор на конкурса: СО – район „Овча купел" – отдел “УОСЖФ и ТД”, тел.: 02/955-44-62, вътр. тел. 217 e-mail: so_ок@ovchakupel.bg

8. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни.

 

КМЕТ НА СО – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ”:

                            /Ангел Стефанов/

13.06.2023