Инвестиционно предложение: „Реконструкция на стадион „Българска армия“, район „Средец“, и парк „Борисова градина“, паркоустрояване и благоустрояване на прилежащото пространство чрез засаждане на нова дървесна растителност и алейна мрежа, с възложител „СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Столична община съобщава за постъпила информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Реконструкция на стадион „Българска армия“ в ПИ с идентификатор  68134.109.30, сграда с идентификатор 68134.109.30.1, район „Средец“, гр. София, Столична община, парк „Борисова градина“, паркоустрояване и благоустрояване на прилежащото пространство около ПИ с идентификатор 68134.109.29 и ПИ с идентификатор 68134.109.30 чрез засаждане на нова дървесна растителност и алейна мрежа, с възложител „СПОРТНИ ИМОТИ БЪЛГАРСКА АРМИЯ“ АД.

Информацията е достъпна на електронната страница на Столична община, в раздел „Обявления и съобщения” (https://www.sofia.bg/messages), раздел „Околна среда“, подраздел „Съобщения“ (https://www.sofia.bg/green-sofia-messages) и раздел „Инвестиционни предложения“ (https://www.sofia.bg/en/investment-proposals )  за 14 дни от датата на обявяване.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на Столична община – ул. „Московска“ № 33, гр. София.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на Столична община, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща.

Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

30.05.2023