Инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по съхраняване на отпадъчни опаковки от дървени материали с код 15 01 03 на действащата площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“, в УПИ XIV-1079, м. „Орландовци“, ул. „Одеса“ № 36, гр. София, с възложител „ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за инвестиционно предложение:

„Извършване на дейности по съхраняване на отпадъчни опаковки от дървени материали с код 15 01 03 на действащата площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“, в УПИ XIV-1079, м. „Орландовци“, ул. „Одеса“ № 36, гр. София, с възложител „ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

02.06.2023