„Пазари Изток” ЕАД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот (незастроен терен), находящ се в р-н “Студентски”, ул. “Акад. Стефан Младенов” със специфично предназначение: за детска площадка, преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности (павилиони), временен открит паркинг, площадка за автомивка с монтаж на инсталации, съоръжения и уредби

03.08.2022

Столична община обявява конкурс № 12-СО-2022 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, Район "Възраждане", ул. "Осогово" № 33

01.08.2022

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

28.07.2022

Район „Илинден“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на 113. СУ „Сава Филаретов“, бул. „Тодор Александров“ № 177, с предназначение – сграда за образование (училище)

27.07.2022

Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене

22.07.2022

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на офис, подземен гараж и павилион

22.07.2022

Район „Витоша“ обявява публично оповестен конкурс с предмет: "Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ сграда – работилница, находящ се на ул. „Симеон Радев“ № 31", специфично конкурсно условие: за производствена и търговска дейност

21.07.2022

Район „Сердика” обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем на общински имот – терен и прилежащи сгради – частна общинска собственост - терен и прилежащи сгради със специфично конкурсно условие: за детски център с игрище за минифутбол

20.07.2022

Район "Искър" обявява процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична общинска собственост

15.07.2022

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за предоставяне за временно възмездно ползване на площ, представляваща външни части на трамвайни мотриси, собственост на дружеството, за осъществяване на реклама

13.07.2022