„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

08.09.2022

„Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за извършване на административни дейности с площ от 30 кв. м, находящо се в двора на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, гр. София, ул. ”Шейново” № 19

01.09.2022

Район „Сердика“ обявява удължаване с 15 (петнадесет) календарни дни подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен и прилежащи сгради – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика”

01.09.2022

Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост със специфично конкурсно условие: „за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар“

01.09.2022

Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, за осъществяване на дейности по ученическо бюфетно хранене в 160 ОУ „Кирил и Методий“ – с. Чепинци, район „Нови Искър“

31.08.2022

„Втора МБАЛ – София” ЕАД обявявa конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност, предоставени за управление на "Втора многопрофилна болница за активно лечение – София" ЕАД

29.08.2022

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за от даване под наем на имоти

26.08.2022

„Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

26.08.2022

Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост - земеделски земи с начин на трайно ползване: ниви, находящи се на територията на район „Кремиковци“

25.08.2022

Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“ – за склад

25.08.2022